Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Ekspresowe przesyłki kurierskie do USA, Norwegi i Kanady

Śledź przesyłkę
UPS TNT
Potrzebujesz pomocy?
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. kontakt

Regulamin

 Regulamin świadczenia usług

 
I. Słowniczek
§ 1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte terminy należy rozumieć w następujący sposób:
- Cennik - aktualna oferta cenowa dotycząca realizowanych przez Zleceniobiorcę usług, dostępna na www.latajacepaczki.pl;
- Dotpay - bezpieczna platforma płatności internetowych udostępniona przez Zleceniobiorcę do realizowania płatności obsługiwana przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, numer REGON 240770255;
- Konto Użytkownika - prowadzone dla Użytkownika przez Zleceniobiorcę pod unikatową nazwą (login) konto, zabezpieczone unikatowym hasłem będące zbiorem informacji o Użytkowniku, jego Zamówieniach, fakturach, korespondencji itp.;
- Nadawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zostanie wskazana przez Zleceniodawcę jako podmiot upoważniony do nadania Przesyłki;
- Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zostanie wskazana przez Nadawcę jako podmiot upoważniony do odebrania Przesyłki;
- Portal - prowadzony przez Zleceniobiorcę serwis internetowy utrzymywany w domenie www.latajacepaczki.pl, za pośrednictwem którego Zleceniodawca zleca zrealizowanie Zleceniobiorcy Usługi kurierskiej;
- Przesyłka - zapakowana, zgodnie z zasadami pakowania, paczka mająca być przedmiotem doręczenia;
- Przewoźnik - podmiot, który na podstawie umowy ze Zleceniobiorcą świadczy usługę bezpośrednio na rzecz Zleceniodawcy w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa i zapewnia doręczenie Przesyłki, której elementami mogą być w szczególności odbiór Przesyłki, przewóz, magazynowanie, pakowanie i inne niezbędne do wykonania usługi;
- Regulamin - niniejszy regulamin;
- Strefa rozszerzona / Teren odległy - obejmuje swoim zakresem część kodów pocztowych poza terenami miejskimi, których lokalizacja wymaga specjalnej obsługi ze względu na odległość, utrudniony dojazd lub niskie zaludnienie danego obszaru;
- Usługa kurierska - świadczona przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługa polegająca na odpłatnym zapewnieniu doręczenia Przesyłki, której elementami mogą być w szczególności odbiór przesyłki, przewóz, magazynowanie, pakowanie i inne niezbędne do wykonania usługi;
- Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokona rejestracji na Portalu i zostanie dla niej utworzone Konto Użytkownika;
- Zamówienie - złożone za pośrednictwem Portalu zlecenie wykonania Usługi kurierskiej;
- Zleceniobiorca - LATAJĄCEPACZKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000611978, NIP: 5272765742, REGON: 364170898;
- Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która złoży Zamówienie za pośrednictwem Portalu.

II. Zasady ogólne
§ 2

1. Regulamin określa warunki na jakich Zleceniobiorca realizuje na rzecz Zleceniodawcy Usługi kurierskie.
2. Przed zleceniem wykonania Usług kurierskiej Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
3. Złożenie Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.

III. Przedmiot świadczonych usług
§ 3

1. Zleceniobiorca za pośrednictwem Portalu w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi polegające na zapewnieniu doręczenia Przesyłki.
2. W zakresie świadczonych usług, Zleceniobiorca działając we własnym imieniu zleca Przewoźnikowi wykonanie Usługi kurierskiej, tj. doręczenie Odbiorcy Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę.

IV. Użytkownicy
§ 4 Rejestracja

1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu niezbędna jest rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika.
2. Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika wymaga posiadania adresu e-mail, który służy do procesu rejestracji, przesyłania informacji związanych z prowadzeniem Konta Użytkownika, kontaktów ze Zleceniodawcą, a także przesyłania dokumentów, m.in. faktur VAT.
3. Utworzenie Konta Użytkownika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
4. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie prawdziwych danych i uzupełnienie w całości formularza rejestracyjnego, w szczególności imię i nazwisko (nazwa), adres do korespondencji, dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej dodatkowo - adres siedziby, numery NIP, numer KRS.
5. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany adres e-mail zostanie wysyłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto Użytkownika.
6. Brak aktywacji Konta Użytkownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości z linkiem aktywującym Konto Użytkownika skutkuje usunięciem Konta Użytkownika oraz wszystkich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
7. Każde nowe Konto Użytkownika podlega wstępnej weryfikacji przez administrację Portalu.

§ 5 Konto Użytkownika

1. Jeden podmiot może posiadać zarejestrowane nie więcej niż dwa Konta Użytkownika: jedno zarejestrowane dla potrzeb prywatnych, drugie związane z działalnością gospodarczą.
2. Dostęp do Konta Użytkownika uzyskuje się po zalogowaniu, tj. podaniu loginu oraz hasła na Portalu.
3. Login i hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie należy ich udostępniać osobom trzecim.
4. Utworzenie Konta Użytkownika bądź dostępność wybranych funkcjonalności Portalu może zostać uzależnione od weryfikacji danych podanych podczas procesu rejestracji.
5. Weryfikacja danych wymaga udostępnienia administracji Portalu następujących dokumentów:
- w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,
- w przypadku innej działalności – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,
- w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
6. W uzasadnionych przypadkach administrator Portalu może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa w punkcie 5.
7. Każdorazowo administrator Portalu powiadomi o fakcie pozytywnej weryfikacji.
8. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować na bieżąco swoje dane, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Zleceniodawcy powstałą w wyniku posłużenia się przez Zleceniobiorcę nieaktualnymi danymi. Zmiana danych nie może polegać na zmianie podmiotu, dla której zostało utworzone Konto Użytkownika.

§ 6

1. Administrator Portalu może odmówić utworzenia Konta Użytkownika dla podmiotu, który rażąco lub uporczywie narusza lub naruszał w przeszłości postanowienia Regulaminu, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy podczas weryfikacji danych podanych w procesie rejestracji, budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.
2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, zostanie on poinformowany o możliwości zablokowania dostępu do Portalu, w szczególności możliwości składania Zamówień.
3. Użytkownik może zażądać usunięcia Konta Użytkownika. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie, pisemnie lub też e-mail'em. Konto Użytkownika zostanie usunięte wyłącznie w przypadku, uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Zleceniobiorcy oraz wszystkie złożone przez Zleceniodawcę Zamówienia zostały zrealizowane.

V. Składanie Zamówień i ich realizacja
§ 7

1. Zamówienia za pośrednictwem Portalu mogą być składane przez całą dobę.
2. Złożenie Zamówienia wymaga zalogowania na Konto Użytkownika. Od osób nieposiadających Konta Użytkownika, w procesie składania Zamówienia wymagane jest wskazanie danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia dokumentu przewozowego. Dane osób nieposiadających Konta Użytkownika podane podczas składania Zamówienia nie będą w żaden sposób przechowywane bądź archiwizowane.
3. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól formularza składania Zamówienia wymaganych do wyceny Usługi kurierskiej. Po wypełnieniu wszystkich pól należy zapisać Zamówienie. Następnie Zamówienie należy opłacić za pośrednictwem platformy Dotpay.
4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji najwcześniej po uiszczeniu opłaty za pośrednictwem Dotpay.
5. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Zleceniodawca otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dokumenty przewozowe, które bez zmian należy wydrukować i trwale przymocować do Przesyłki. Korzystając z usług Zleceniobiorcy Nadawca ma obowiązek posługiwania się wyłącznie dokumentami przewozowymi otrzymanymi od Zleceniobiorcy.
6. Zleceniodawca składając Zamówienie zobowiązany jest do podania w formularzu składania Zamówienia prawdziwych danych będących podstawą do wyceny Usługi kurierskiej. W przypadku przekazania nieprawidłowych danych, w szczególności zaniżenia parametrów Przesyłki wpływających na koszt, Usługa kurierska zostanie wykonana, ale Zleceniodawca zostanie obciążony opłatą dodatkową wynikającą z konieczności realizacji Usługi kurierskiej niezgodnej z pierwotną treścią Zamówienia.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i szkody wynikłe z posłużenia się przez Zleceniodawcą nieprawidłowymi danymi, dołączenia od Przesyłki innego listu przewozowego niż otrzymanego od Zleceniobiorcy.
8. Zleceniobiorca ma możliwość anulowania Zamówienia wyłącznie w sytuacji, gdy Przewoźnik nie podjął jeszcze próby odbioru Przesyłki celem doręczenia Odbiorcy.
9. Usługi kurierskie realizowane są w dni robocze. Odbiór przesyłki przez Przewoźnika spod wskazanego w Zamówieniu adresu i dostarczana do Odbiorcy odbywa w czasie i na zasadach zawartych w aktualnym w dniu składania Zamówienia Cenniku.
10. Termin doręczenia przesyłki, jest terminem orientacyjnym. W zależności od sytuacji (np: awarie, wypadki, niekorzystne warunki atmosferyczne, późna pora nadania, nadanie lub doręczenie do miejscowość o liczbie mieszkańców poniżej 50tyś., tzw. teren odległy) może ulec wydłużeniu o jeden-dwa dni robocze.

§ 8

Zleceniodawca (Nadawca) zobowiązuje się do:
- zapakowania Przesyłki zgodnie ze wskazówkami jad dobrze zapakować przesyłkę (wytyczne znajdują się na stornie "POMOC");
- wydrukowania otrzymanego listu przewozowego i bez zmian trwałego umieszczenia na Przesyłce;
- wydania Przesyłki Przewoźnikowi we wskazanym w Zamówieniu miejscu;
- powiadomienia Odbiorcy o planowanej dostawie Przesyłki, ze szczególnym uwzględnieniem adresu, godziny i daty dostawy oraz zapewnieniu niezbędnych narzędzi, urządzeń lub osób umożliwiających rozładunek Przesyłki, jeżeli jest taka konieczność;
- poinformowania Odbiorcy o obowiązku zbadania stanu Przesyłki, zgłoszenia Przewoźnikowi zastrzeżeń co do stanu Przesyłki oraz sporządzenia na żądanie Odbiorcy protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Protokół szkody powinien być czytelnie podpisany przez przedstawiciela Przewoźnika oraz Odbiorcę.

VI. Przedmioty wyłączone
§ 9

1. Zleceniodawca składając Zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z listą przedmiotów nie mogących stanowi zawartości Przesyłki. Lista przedmiotów wyłączonych dostępna jest pod adresem www.latajacepaczki.pl/strona/wyswietl/22/pomoc.
2. Przesyłki zawierające przedmioty wyłączone nie zostaną przyjęte do realizacji, a pobrana opłata z tytułu Zamówienia nie będzie zwracana.
3. Jeżeli Przewoźnik stwierdzi, że Przesyłka zawiera przedmioty wyłączone, ma prawo odmówić przyjęcia takiej Przesyłki, a jeżeli Przesyłkę już odebrał ma prawo odstąpić od realizacji Usługi kurierskiej. Pobrana opłata z tytułu ww. Zamówienia nie będzie zwracana.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności nadania Przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone Zleceniodawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Odpowiedzialność i reklamacje
§ 10

1. Zleceniobiorca dokłada wszelkiej staranności do zapewnienia poprawności działania Portalu oraz realizacji Usług kurierskich.
2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za Przewoźnika, którym posługuje się przy wykonaniu, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z których wynikła szkoda.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania Zleceniodawcy w związku ze złożeniem Zamówienia, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a. podanie przez Zleceniodawcę nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem Przesyłki,
b. nieprzekazanie Przesyłki,
c. naruszenie przez Zleceniodawcę zapisów Regulaminu.
d. braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości.
e. szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości.
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialność za działania Zleceniodawcy (Nadawcy) i Odbiorcy mających wpływ na realizację Usługi kurierskiej, w szczególności na terminowość jej doręczenia.
6. Przyjęcie Przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
a. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
b. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy lub Przewoźnika;
c. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przedmiotów będących w przesyłce, które znajdują się na liście przedmiotów wyłączonych z ubezpieczenia, nawet jeżeli Zleceniodawca dokonał dodatkowego ubezpieczenie przesyłki.
8. Standardowo, każda paczka ubezpieczona jest do kwoty 300zł.
9. Istnieje możliwość ubezpieczenia przesyłki do jej wartości rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartość 25000 EURO - ubezpieczenie takie jest odpłatne.
10. Uprawnionemu przysługuje odszkodowanie za utratę lub ubytek Przesyłki. Jego wysokość nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:
a. ceny przedstawionej na rachunku sprzedawcy lub dostawcy
b. ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania Przesyłki do przewozu
c. wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania
d. wartość ustala rzeczoznawca.
11. W razie utraty Przesyłki z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej części, chyba, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 10.
12. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości.

§ 11

1. Wszelkie roszczenia przeciwko Zleceniobiorcy muszą zostać złożone pisemnie (przesłane na adres Zleceniobiorcy lub za pomocą maila wysłanego na adres: reklamacje@latajacepaczki.pl) w możliwie jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przesyłki (w przypadku jej uszkodzenia, utraty części lub całości przesyłki) oraz nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania przesyłki lub daty w którym przesyłka powinna zostać doręczona (w przypadku opóźnienia lub utraty przesyłki).
2. Roszczenia z tytułu świadczenia Usług przedawniają się z upływem jednego roku.
3. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi kurierskiej w zakresie, w jakim realizuje ją Przewoźnik, gdzie Zleceniobiorca nie ponosi winy w wyborze zgodnie z treścią art. 799 kodeksu cywilnego, należy kierować bezpośrednio do Przewoźnika. Reklamacja złożona przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy zostanie przekazana Przewoźnikowi.
4. Zleceniobiorca rozpoznaje reklamację w terminie 45 dni do daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Zleceniobiorca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail Zleceniodawcy.

VIII. Płatności i faktury
§ 12

1. Usługi świadczone przez Zleceniobiorcę są odpłatne zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
2.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
4. Zleceniodawca uiszcza opłatę na Zamówienie za pośrednictwem Dotpay, po zapisaniu Zamówienia, w formularzu składania Zamówienia.
5. Zleceniobiorca na rzecz Użytkowników wystawia fakturę VAT z tytułu realizacji Usług kurierskich na koniec miesiąca w stosunku do Zamówień złożonych w danym miesiącu. Faktury na rzecz Zleceniodawców nie będących zarejestrowanym Użytkownikiem Zleceniobiorca wystawia do każdego Zamówienia.
6. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi podanymi podczas rejestracji. W przypadku nie zarejestrowanych Zleceniodawców zgodnie z danymi podanymi podczas składania Zamówienia.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych przez Zleceniobiorcę w formie.
8. W przypadku błędnej wyceny, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. W przypadku akceptacji korekty wyceny przez Zleceniobiorcę, dokona on uzupełnienia płatności przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę.
9. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku podania nieprawdziwych danych lub parametrów Przesyłki lub zlecenia Usługi nieobjętej Cennikiem, opłata zostanie naliczona po wykonaniu Usługi kurierskiej. Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie Latającepaczki.pl. Opłata będzie naliczona według Cennika obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia lub dla usług nieujętych w Cenniku wg. Cennika Przewoźnika.

Postanowienia końcowe
§ 13

1. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki z tym związane określa Polityka prywatności.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla wzajemnych stosunków i roszczeń pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą jest prawo polskie.
4. Regulamin dostępny jest na Portalu. Na żądanie Zleceniodawcy Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.
5. O zmianie Regulaminu Zleceniobiorca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na Portalu oraz widomości e-mail do każdego Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na Portalu. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wnieść o usunięcie Konta Użytkownika. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach.