Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
Śledź przesyłkę
Potrzebujesz pomocy?
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. kontakt

Regulamin

 Regulamin świadczenia usług

 
I. Słowniczek
§ 1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte terminy należy rozumieć w następujący sposób:
• Cennik - aktualna oferta cenowa dotycząca realizowanych przez Zleceniobiorcę usług, dostępna na www.latajacepaczki.pl;
• Dotpay - bezpieczna platforma płatności internetowych udostępniona przez Zleceniobiorcę do realizowania płatności obsługiwana przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, numer REGON 240770255;
• Konsument - Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą zamówienia Usługi w Serwisie, w celu  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Konto Użytkownika - prowadzone dla Użytkownika przez Zleceniobiorcę pod unikatową nazwą (login) konto, zabezpieczone unikatowym hasłem będące zbiorem informacji o Użytkowniku, jego Zamówieniach, fakturach, korespondencji itp.;
• Nadawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zostanie wskazana przez Zleceniodawcę jako podmiot upoważniony do nadania Przesyłki;
• Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zostanie wskazana przez Nadawcę jako podmiot upoważniony do odebrania Przesyłki;
• Portal - prowadzony przez Zleceniobiorcę serwis internetowy utrzymywany w domenie www.latajacepaczki.pl, za pośrednictwem którego Zleceniodawca zleca zrealizowanie Zleceniobiorcy Usługi kurierskiej;
• Przesyłka - zapakowana, zgodnie z zasadami pakowania, paczka mająca być przedmiotem doręczenia;
• Przewoźnik - podmiot, który na podstawie umowy ze Zleceniobiorcą świadczy usługę bezpośrednio na rzecz Zleceniodawcy w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa i zapewnia doręczenie Przesyłki, której elementami mogą być w szczególności odbiór Przesyłki, przewóz, magazynowanie, pakowanie i inne niezbędne do wykonania usługi;
• Regulamin - niniejszy regulamin;
• Strefa rozszerzona / Teren odległy - obejmuje swoim zakresem część kodów pocztowych poza terenami miejskimi, których lokalizacja wymaga specjalnej obsługi ze względu na odległość, utrudniony dojazd lub niskie zaludnienie danego obszaru;
• Usługa kurierska - świadczona przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługa polegająca na odpłatnym organizowaniu doręczenia Przesyłki, której elementami mogą być w szczególności odbiór przesyłki, przewóz, magazynowanie, pakowanie i inne niezbędne do wykonania usługi;
• Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokona rejestracji na Portalu i zostanie dla niej utworzone Konto Użytkownika;
• Zamówienie - złożone za pośrednictwem Portalu zlecenie wykonania Usługi kurierskiej;
• Zleceniobiorca - LATAJĄCEPACZKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łukowska 16 lok.4, 04-133 Warszawa, KRS: 0000611978, NIP: 5272765742, REGON: 364170898;
• Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która złoży Zamówienie za pośrednictwem Portalu.

II. Zasady ogólne
§ 2

1. Regulamin określa warunki na jakich Zleceniobiorca realizuje na rzecz Zleceniodawcy Usługi kurierskie.
2. Przed zleceniem wykonania Usług kurierskiej Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
3. Złożenie Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.

III. Przedmiot świadczonych usług
§ 3

1. Zleceniobiorca za pośrednictwem Portalu w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi polegające na organizacji doręczenia Przesyłki.
2. W zakresie świadczonych usług, Zleceniobiorca działając we własnym imieniu zleca Przewoźnikowi wykonanie Usługi kurierskiej, tj. doręczenie Odbiorcy Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę.

IV. Użytkownicy
§ 4 Rejestracja

1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu niezbędna jest rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika.
2. Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika wymaga posiadania adresu e-mail, który służy do procesu rejestracji, przesyłania informacji związanych z prowadzeniem Konta Użytkownika, kontaktów ze Zleceniodawcą, a także przesyłania dokumentów, m.in. faktur VAT.
3. Utworzenie Konta Użytkownika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
4. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie prawdziwych danych i uzupełnienie w całości formularza rejestracyjnego, w szczególności imię i nazwisko (nazwa), adres do korespondencji, dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej dodatkowo - adres siedziby, numery NIP, numer KRS.
5. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany adres e-mail zostanie wysyłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto Użytkownika.
6. Brak aktywacji Konta Użytkownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości z linkiem aktywującym Konto Użytkownika skutkuje usunięciem Konta Użytkownika oraz wszystkich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
7. Każde nowe Konto Użytkownika podlega wstępnej weryfikacji przez administrację Portalu.

§ 5 Konto Użytkownika

1. Jeden podmiot może posiadać zarejestrowane nie więcej niż dwa Konta Użytkownika: jedno zarejestrowane dla potrzeb prywatnych, drugie związane z działalnością gospodarczą.
2. Dostęp do Konta Użytkownika uzyskuje się po zalogowaniu, tj. podaniu loginu oraz hasła na Portalu.
3. Login i hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie należy ich udostępniać osobom trzecim.
4. Utworzenie Konta Użytkownika bądź dostępność wybranych funkcjonalności Portalu może zostać uzależnione od weryfikacji danych podanych podczas procesu rejestracji.
5. Weryfikacja danych wymaga udostępnienia administracji Portalu następujących dokumentów:
a) w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,
d) w przypadku innej działalności – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,
e) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
6. W uzasadnionych przypadkach administrator Portalu może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa w punkcie 5.
7. Każdorazowo administrator Portalu powiadomi o fakcie pozytywnej weryfikacji.
8. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować na bieżąco swoje dane, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Zleceniodawcy powstałą w wyniku posłużenia się przez Zleceniobiorcę nieaktualnymi danymi. Zmiana danych nie może polegać na zmianie podmiotu, dla której zostało utworzone Konto Użytkownika.

§ 6

1. Administrator Portalu może odmówić utworzenia Konta Użytkownika dla podmiotu, który rażąco lub uporczywie narusza lub naruszał w przeszłości postanowienia Regulaminu, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy podczas weryfikacji danych podanych w procesie rejestracji, budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.
2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, zostanie on poinformowany o możliwości zablokowania dostępu do Portalu, w szczególności możliwości składania Zamówień.
3. Użytkownik może zażądać usunięcia Konta Użytkownika. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie, pisemnie lub też e-mail'em. Konto Użytkownika zostanie usunięte wyłącznie w przypadku, uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Zleceniobiorcy oraz wszystkie złożone przez Zleceniodawcę Zamówienia zostały zrealizowane.
4. Użytkownik wyraża zgodę, a Administrator może sprawdzić wiarygodność finansową Użytkownika w bazach firm zewnętrznych (dotyczy Użytkowników którzy współpracują z firmą LatającePaczki.pl z zastosowaniem odroczonego terminu płatności).

V. Składanie Zamówień, ich realizacja, modyfikacja oraz anulowanie
§ 7

1. Zamówienia za pośrednictwem Portalu mogą być składane przez całą dobę.
2. Złożenie Zamówienia wymaga zalogowania na Konto Użytkownika. Od osób nieposiadających Konta Użytkownika, w procesie składania Zamówienia wymagane jest wskazanie danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia dokumentu przewozowego.
3. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól formularza składania Zamówienia wymaganych do wyceny Usługi kurierskiej. Po wypełnieniu wszystkich pól należy zapisać Zamówienie. Następnie Zamówienie należy opłacić za pośrednictwem platformy Dotpay.
4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji najwcześniej po uiszczeniu opłaty za pośrednictwem Dotpay, lub zaksięgowaniu przelewu bankowego.
5. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Zleceniodawca otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dokumenty przewozowe, które bez zmian należy wydrukować i trwale przymocować do Przesyłki. Korzystając z usług Zleceniobiorcy Nadawca ma obowiązek posługiwania się wyłącznie dokumentami przewozowymi otrzymanymi od Zleceniobiorcy. W uzasadnionych przypadkach dokument przewozowy może być dostarczony przez kuriera zgłaszającego się po odbiór przesyłki (jest to czysty formularz listu przewozowego, za wypełnienie którego odpowiedzialny jest Zleceniodawca, a podane w nim dane muszą być tożsame z danymi podanymi podczas składania zlecenia).
6. Zleceniobiorca oraz Przewoźnik na każdym etapie realizacji Zlecenia ma prawo do weryfikacji przesyłki pod kątem wymiarów, wagi oraz zawartości oraz może doliczyć dopłaty w przypadku stwierdzenia niezgodności.
7. Zleceniodawca składając Zamówienie zobowiązany jest do podania prawidłowych danych będących podstawą do wyceny Usługi kurierskiej.
W przypadku przekazania nieprawidłowych danych, w szczególności zaniżenia parametrów Przesyłki wpływających na koszt (wymiary, waga, sposób pakowania, zawartość przesyłki itp.), Usługa kurierska może zostać wykonana, a Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami:
• Dodatkowej obsługi związanej z weryfikacją stanu faktycznego przesyłki, w kwocie 25 zł netto.
• Opłatą dodatkową, wynikającą z realizacją Usługi kurierskiej niezgodnej z pierwotną treścią Zamówienia, wynikającą z różnicy cenowej pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę a ceną zapłaconą przez Nadawcę.
W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wagi, wymiarów, zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki, Zleceniodawca uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia dodatkowej Faktury VAT.
Nie uiszczenie opłaty dodatkowej, będzie skutkowało:
• Wstrzymaniem świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy.
• Zablokowania dostępu do konta Zleceniodawcy.
• Zaliczenia na poczet opłat dodatkowych, wpłat na bieżące i przyszłe zlecenia oraz pobrań (COD) Jemu należnych.
• Naliczaniem opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł netto miesięcznie, licząc ten czas od miesiąca następnego po upływie terminu płatności wskazanym w wezwaniu.
• Naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności.
W uzasadnionych przypadkach przesyłka lub przyszłe przesyłki Zleceniodawcy, mogą zostać zatrzymane (do czasu uregulowania należności) lub zawrócona na koszt nadawcy w trakcie realizacji zamówienia. Nadawca o tym fakcie zostanie poinformowany dostępnymi kanałami komunikacji.
8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i szkody wynikłe z posłużenia się przez Zleceniodawcą nieprawidłowymi danymi lub dołączenia do Przesyłki innego listu przewozowego niż otrzymanego od Zleceniobiorcy.
9. Zleceniodawca ma możliwość anulowania Zamówienia wyłącznie w sytuacji, gdy Przewoźnik nie podjął jeszcze próby odbioru Przesyłki od Nadawcy. W przypadku kiedy przesyłka została odebrana przez kuriera, Zleceniobiorca może interweniować u przewoźnika w celu zatrzymania (o ile jest to możliwe, a przewoźnik dopuszcza taką możliwość) przesyłki i jej zwrot do nadawcy, lub na podstawie dyspozycji Zleceniodawcy jej utylizację w trakcie trwania transportu. Kosztami powstałymi w wyniku takich działań obciążony zostanie Zleceniodawca. Jeżeli do przesyłki zostało zamówione przygotowanie dokumentacji celnej lub przesłanie wydrukowanego listu przewozowego kurierem, zostanie pobrana opłata 50zł netto.
10. Zleceniobiorca oraz przewoźnik zastrzegają sobie prawo do możliwości anulowania zlecenia i zwrotu wpłaty za przesyłkę, bez podania przyczyny.
11. Użytkownikowi, będącemu Konsumentem, Usługodawca bezpośrednio przed złożeniem zamówienia dostarczy informacje o:
a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
c) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
d) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres wskazany wyżej;
e) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia
f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
g) sposobie i terminie zapłaty;
h) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
i) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
j) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
k) obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez Usługodawcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
l) braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
ł) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
m) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
n) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
o) o danych identyfikujących Przewoźnika, w szczególności o firmie, organie rejestrowym, adresie Przewoźnika, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu  lub faksu, o ile są dostępne, adresie pod którym Konsument może składać Przewoźnikowi reklamacje, jeżeli jest inny niż adres podany powyżej.
12. Po złożeniu zamówienia Usługodawca przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na wykonanie zamówionej Usługi, na co Konsument wyraża zgodę.
13. Wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §7 ust. 2 Regulaminu, nastąpi wyłącznie na żądanie Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta w tej kwestii może zostać złożone w formularzu zamówienia.
14. Usługobiorca będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że dokonanie przez niego przy składaniu Zamówienia wyboru wykonania Usługi przed upływem 14 dni od złożenia Zamówienia powoduje, po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę, utratę prawa do odstąpienia od Umowy.
15. Usługi kurierskie realizowane są w dni robocze. Odbiór przesyłki przez Przewoźnika spod wskazanego w Zamówieniu adresu i jej doręczenie do Odbiorcy odbywa się w czasie i na zasadach zawartych w aktualnym w dniu składania Zamówienia Cenniku, oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i regulamin Zleceniobiorcy.
16. Termin doręczenia przesyłki, jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
17. W przypadku zleceń, w których Nadawca lub Odbiorca Przesyłki znajduje się w państwie nie należącym do UE lub do miejsc które leżą po za strefą podatkową UE, koniecznym jest wypełnienie dokumentacji celnej – nie dotyczy wysyłki dokumentów. Zleceniobiorca może pomóc w ich wypełnieniu w cenie usługi, z zastrzeżeniem że nie bierze odpowiedzialności za poprawność informacji które przekazane zostały przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca otrzymuje w formie elektronicznej w/w dokumenty w celu sprawdzenia ich poprawności ze stanem faktycznym, a podpisując je i przekazując kurierowi razem z przesyłką, potwierdza ich poprawność.
18. W przypadku przesyłek importowych Zleceniodawca zobowiązany jest do podania danych kontaktowych osoby która odpowiedzialna będzie za nadanie przesyłki, ze szczególnym uwzględnieniem adresu e-mail, oraz nr telefonu zarejestrowanego w kraju nadania. Na podany adres e-mail zostanie wysłany list przewozowy z informacją o planowanym odebraniu przesyłki przez kuriera, bądź formatka którą zobowiązany jest wypełnić nadawca (podanie/potwierdzenie adresu odbioru, wyznaczenie terminu odbioru), jak również pobranie z niej listu przewozowego który należy dołączyć do przesyłki. W niektórych Państwach, konieczny jest telefoniczny kontakt Nadawcy z lokalnym biurem przewoźnika w celu umówienia podjazdu kuriera.
19. Zleceniodawca w przypadku kiedy zlecenie podjazdu kuriera w przesyłce importowej nie zostało przez przewoźnika zrealizowane, zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienie o zaistniałym fakcie Zleceniobiorcę. W innym wypadku za każdy kolejny podjazd kuriera, doliczane będą opłaty dodatkowe wynikające z cennika przewoźnika realizującego zlecenie.
20. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, nieodebrane przesyłki mogą być składowane (magazynowane), koszt takiej usługi podany jest w cenniku.

§ 8

Zleceniodawca (Nadawca) zobowiązuje się do:
•sprawdzenia poprawności otrzymanego listu przewozowego, a w razie stwierdzenia w nim błędów do niezwłocznego poinformowania o tym Zleceniobiorcy.
• zapakowania Przesyłki zgodnie ze wskazówkami jad dobrze zapakować przesyłkę (wytyczne znajdują się na stornie "POMOC - Jak prawidłowo zabezpieczyć paczkę na czas transportu");
• wydrukowania otrzymanego listu przewozowego i bez zmian trwałego umieszczenia na Przesyłce;
• wydania Przesyłki Przewoźnikowi we wskazanym w Zamówieniu miejscu;
• powiadomienia Odbiorcy o planowanej dostawie Przesyłki, ze szczególnym uwzględnieniem adresu, godziny i daty dostawy oraz zapewnieniu niezbędnych narzędzi, urządzeń lub osób umożliwiających rozładunek Przesyłki, jeżeli jest taka konieczność;
• poinformowania Odbiorcy o obowiązku zbadania stanu Przesyłki, zgłoszenia Przewoźnikowi zastrzeżeń co do stanu Przesyłki oraz sporządzenia na żądanie Odbiorcy protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Protokół szkody powinien być czytelnie podpisany przez przedstawiciela Przewoźnika oraz Odbiorcę i przesłany bezzwłocznie do Zleceniobiorcy celem poinformowania go o zaistniałym fakcie.
• współpracy z przedstawicielami Przewoźnika oraz służb celnych oraz innych przedstawicieli służb państwowych, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

VI. Przedmioty wyłączone
§ 9

1. Zleceniodawca składając Zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z listą przedmiotów nie mogących stanowić zawartości Przesyłki. Lista przedmiotów wyłączonych dostępna jest pod adresem www.latajacepaczki.pl/pomoc.
2. Przesyłki zawierające przedmioty wyłączone nie zostaną przyjęte do realizacji, a pobrana opłata z tytułu Zamówienia nie będzie zwracana.
3. Jeżeli Przewoźnik stwierdzi, że Przesyłka zawiera przedmioty wyłączone, ma prawo odmówić przyjęcia takiej Przesyłki, a jeżeli Przesyłkę już odebrał ma prawo odstąpić od realizacji Usługi kurierskiej. Pobrana opłata z tytułu ww. Zamówienia nie będzie zwracana.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności nadania Przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone Zleceniodawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Odpowiedzialność i reklamacje
§ 10

1. Zleceniobiorca dokłada wszelkiej staranności do zapewnienia poprawności działania Portalu.
2. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za działania przewoźnika, które wynikają z jego wewnętrznych procedur dotyczących; transportu, rozpatrywania reklamacji, oraz uznania, bądź nie uznania roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym.
3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z których wynikła szkoda, a na które miał rzeczywisty wpływ.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki lub jej części.
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz za uszkodzenie lub utratę opakowania.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania Zleceniodawcy w związku ze złożeniem Zamówienia, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Zleceniodawcę nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem Przesyłki,
b) nieprzekazanie Przesyłki,
c) naruszenie przez Zleceniodawcę zapisów Regulaminu.
d) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości.
e) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialność za działania Zleceniodawcy (Nadawcy) i Odbiorcy mających wpływ na realizację Usługi kurierskiej, w szczególności na terminowość jej doręczenia.
8. Przyjęcie Przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
b) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika;
c) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem (konieczne jest zachowanie opakowania, w którym przewożona była przesyłka).
9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przedmiotów będących w przesyłce, które znajdują się na liście przedmiotów wyłączonych z ubezpieczenia, nawet jeżeli Zleceniodawca dokonał dodatkowego ubezpieczenie przesyłki.
10. Standardowo, każda paczka ubezpieczona jest do kwoty 200zł.
11. Istnieje możliwość ubezpieczenia przesyłki do jej wartości rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartość 25000 EURO - ubezpieczenie takie jest dodatkowo płatne.
12. Uprawnionemu przysługuje odszkodowanie za utratę lub ubytek Przesyłki. Jego wysokość nie może przewyższać kwoty na którą została ubezpieczenia oraz wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:
a) ceny przedstawionej na rachunku sprzedawcy lub dostawcy
b) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania Przesyłki do przewozu
c) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania
d) wartość ustala rzeczoznawca.
13. W razie utraty Przesyłki z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej części, chyba, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 10.
14. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości.

§ 11

1. Wszelkie roszczenia przeciwko Zleceniobiorcy muszą zostać złożone pisemnie (przesłane na adres Zleceniobiorcy lub za pomocą maila wysłanego na adres: reklamacje@latajacepaczki.pl) w możliwie jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przesyłki (w przypadku jej uszkodzenia, utraty części lub całości przesyłki) oraz nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania przesyłki lub daty w którym przesyłka powinna zostać doręczona (w przypadku opóźnienia lub utraty przesyłki).
2. Roszczenia z tytułu świadczenia Usług przedawniają się z upływem jednego roku.
3. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi kurierskiej w zakresie, w jakim realizuje ją Przewoźnik, gdzie Zleceniobiorca nie ponosi winy w wyborze zgodnie z treścią art. 799 kodeksu cywilnego, należy kierować bezpośrednio do Przewoźnika. Reklamacja złożona przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy zostanie przekazana Przewoźnikowi.
4. Zleceniobiorca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Sposób odpowiedzi na reklamację Zleceniodawcy nastąpi w ten sam sposób, w który została przez niego zgłoszona.
5. Zleceniobiorca zastrzega, iż przyjęcie reklamacji dotyczącej zaginionej przesyłki może nastąpić dopiero po zakończeniu procedury jej poszukiwania, która jest wdrażana po zgłoszeniu przez Zleceniodawcę zaistniałego faktu. Fakt zaginięcia przesyłki Zleceniobiorca zgłasza bezzwłocznie przewoźnikowi.

VIII. Płatności i faktury
§ 12

1. Usługi świadczone przez Zleceniobiorcę są odpłatne zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
4. Zleceniodawca uiszcza opłatę na Zamówienie za pośrednictwem Dotpay, po zapisaniu Zamówienia, w formularzu składania Zamówienia.
5. Zleceniobiorca na rzecz Użytkowników wystawia fakturę VAT z tytułu realizacji Usług kurierskich do każdego Zamówienia. Zleceniodawca może uzgodnić ze Zleceniobiorcą wystawianie faktur zbiorczych pod warunkiem:
a) uzgodnienia interwału wystawiania faktur;
b) składania Zamówień poprzez konto Użytkownika;
c) rezygnacji (w ustawieniach konta Użytkownika) z otrzymywania faktur po opłaceniu Zamówienia;
6. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi podanymi podczas rejestracji. W przypadku nie zarejestrowanych Zleceniodawców zgodnie z danymi podanymi podczas składania Zamówienia.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych przez Zleceniobiorcę w formie elektronicznej.
8. W przypadku błędnej wyceny, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. W przypadku akceptacji korekty wyceny przez Zleceniobiorcę, dokona on uzupełnienia płatności przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę. W przypadku braku akceptacji korekty wyceny, zlecenie zostanie anulowane, a pieniądze już wpłacone zwrócone na konto z którego płatność została dokonana.
9. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku podania nieprawdziwych danych lub parametrów Przesyłki lub zlecenia Usługi nieobjętej Cennikiem, opłata zostanie naliczona po wykonaniu Usługi kurierskiej. Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie Latającepaczki.pl. Opłata będzie naliczona według Cennika obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia lub dla usług nieujętych w Cenniku wg. Cennika Przewoźnika. Nie uiszczenie dodatkowej opłaty wynikającej z podania niezgodnych parametrów Przesyłki ze stanem faktycznym w terminie wskazanym w wezwaniu, będzie skutkowało naliczaniem opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł (brutto) miesięcznie, licząc ten czas od miesiąca następnego po upływie terminu płatności wskazanym w wezwaniu.
10. W przypadku braku płatności za wystawioną fakturę w terminie w niej wskazanym, Zleceniodawca zostanie obciążony odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe będą naliczane do dania zaksięgowania wpłaty na koncie Zleceniobiorcy. W przypadku wpłaty częściowej, w pierwszym rzędzie zostanie ona zaliczona na rzecz spłaty odsetek.

Postanowienia końcowe
§ 13

1. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki z tym związane określa Polityka prywatności.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla wzajemnych stosunków i roszczeń pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą jest prawo polskie.
4. Regulamin dostępny jest na Portalu. Na żądanie Zleceniodawcy Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.
5. zmianie Regulaminu Zleceniobiorca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na Portalu oraz widomości e-mail do każdego zarejestrowanego Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na Portalu. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wnieść o usunięcie Konta Użytkownika. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach.